آيا ميخواهيد وضعيت سازمانتان را بدانيد؟

دانوب سازمان شما را به طور كامل اسكن و وضعيت هر فرايند را به طور دقيق مشخص ميكند. به عنوان مثال، به شما مي گويد فرايند منابع انساني شما در چه وضعيتي به سر ميبرد و براي بهتر شدن آن بايد چه كاري انجام دهيد.

آيا ميخواهيد مشكلي كه در يك يا چند فرايند وجود دارد را حل كنيد؟

دانوب براي شما راه حل مقطعي كه مانند مسكن عمل مي كند تجويز نمي كند. بلكه فرايندهاي مورد نظر شما را به طور سيستماتيك بررسي و ريشه اصلي مشكل را پيدا ميكند. اين ريشه يابي مي تواند به ساير فرايندهاي تسري پيدا كند. مثلا، شما ممكن است با مشكل كاهش فروش روبرو باشيد و از دانوب بخواهيد فرايند فروش را ارزيابي كند ولي پس از تحليل هاي انجام شده توسط دانوب، ريشه مشكل شما در فرايند منابع انساني شما يافت شود و يا حتي اين مشكل مي تواند يك مشكل فني و مربوط به فناوري مورد استفاده شما باشد.

آيا در نظر داريد استاندارد خاصي را در سازمان استقرار دهيد؟

امروزه عموم سازمان ها علاقمند هستند استانداردهايي مانند ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 را در سازمانشان مستقر كنند و از همه مهمتر اين كه گواهينامه هاي مورد نظر را دريافت كنند. چند درصد سازمان هايي كه چنين كرده اند از استقرار اين استانداردها راضي هستند؟ به زبان ساده تر دستاورد اين استانداردها در قبال هزينه هايي كه سازمان انجام داده است چقدر است؟ اگر دستاورد مناسبي در اين خصوص نداشته ايد و يا شاهد تجربه هاي خوبي نبوده ايد، وقت آن است كه اين موضوع را با رويكرد دانوب تجربه كنيد تا به قابليت هاي استانداردهاي مختلف پي ببريد. دانوب به شما كمك مي كند استانداردهاي مناسب خود را بيابيد و آنها را به گونه اي مستقر كنيد كه بسيار بيش از هزينه پرداختي براي شما فايده به ارمغان بياورد. استانداردها فقط ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 نيستند. و استقرار آنها نيز صرفا با تدوين چند مستند صورت نمي پذيرد.