آموزش،خسته کننده نیست، لذت بخش است، و البته اثر بخش، اگر با سبک دانوب برگزار شود