بسپارش به دانوب و راحت باش

 

دانوب كل سازمان يا بخشي از آن را اسكن مي كند

مثلا فقط فرايند فروش، منابع انساني يا مالي

دانوب به شما میگوید که وضعیت سازمان شما

یا هر فرایند آن دقیقا چگونه است

دانوب چگونگی برطرف کردن مشکل را دقیقا مشخص می کند

یا روش بهتر شدن را پیشنهاد می نمايد

دانوب راهکارها و استانداردهاي ارائه شده را اجرا می کند

و اگر خودتان بخواهید آنها را اجرا کنید شما را همراهی می نماید

دانوب شاخص هاي مناسب شما را تدوين و اندازه گيري مي كند

تا خودتان بتوانيد وضعيت سازمان و فرايندها را بطور مداوم پايش كنيد 

مدیریت بازار با رویکرد دانوب

تدوین پیوست فرهنگی برای پروژه‌ها

راهکارهای استانداردهای ISO

آموزش به سبک دانوب